Оброшинська сільська рада

Львівський район, Львівська область

Оголошення про конкурс на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

Дата: 16.03.2023 13:13
Кількість переглядів: 122

1.  Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Оброшинська сільська рада Львівського району Львівської області

81115, Львівська обл., Львівський р-н, с. Оброшине, вул. Шевченка, 5.

 

2. Перелік послуг:

збирання,  вивезення  (перевезення) твердих, великогабаритних, ремонтних відходів  у  складі побутових  відходів на  відповідній  території  обслуговування  с.  Оброшине та с. Пришляки  Оброшинської сільської ради.

 

3. Підстава для проведення конкурсу:

Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг» від 21.07.2015 року №631, «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами» від 10.12.2008 року №1070, «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» від 16.11.2011 року №1173.

 

4. Прізвище,  посада  та  номери  телефонів  осіб,  уповноважених  здійснювати  зв’язок  з учасниками конкурсу:

Сільський голова: Галич Іван Борисович, тел. 227-62-00

 

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

5.1. Реєстрація  учасників  конкурсу  в  Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  та  фізичних осіб-підприємців.

5.2. Наявність достатньої кількості спеціально обладнаних сучасних транспортних засобів  різних типів, для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах  певної території.

5.3.  Наявність  сучасної  матеріально-технічної  бази,  технічний  стан  якої  дозволяє  забезпечити  зберігання  та  охорону  спеціально  обладнаних  транспортних  засобів  для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів.

5.4. Здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами,  виконання  регламентних  робіт  з  технічного  обслуговування  та  ремонту  спеціально обладнаних транспортних засобів.

5.5. Підтримання  належного  санітарного  стану  спеціально  обладнаних  транспортних засобів для збирання, вивезення (перевезення) побутових відходів.

5.6. Можливість  проводити  в  установленому  законодавством  порядку  щоденний  медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті.

5.7. Розрахунок вартості надання послуг з вивезення побутових відходів.

5.8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів.

5. 9.  Наявність  працівників  відповідної  кваліфікації  (з  урахуванням  пропозицій  щодо

залучення співвиконавців).

5.10. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага:

- повторне використання;

- використання як вторинної сировини;

- отримання електричної чи теплової енергії;

- захоронення побутових відходів.

5.11. Створення системи управління якістю.

5.12. Створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів.

5.13. Дотримання графіка надання послуг з вивезення побутових відходів у  с. Оброшине та с. Пришляки  (вивіз побутових відходів в світлу пору дня (з 9-00 до 18-00)) .

5.14.  Наявність  інвестиційної  програми  (програми  капітальних  витрат)  розвитку

підприємства,  включаючи  заходи  щодо  підвищення  якості  надання  послуг  з  вивезення побутових відходів, в тому числі придбання сучасної спецтехніки, контейнерів для збору твердих  та  великогабаритних  побутових  відходів,  впровадження  роздільного  збирання побутових відходів, тощо.

5.15 Наявність позитивного  досвіду  роботи  з  надання  послуг  відповідно  до  вимог  чинних стандартів, нормативів, норм та правил.

5.16 Відсутність заборгованості  по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством

України.

 

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

6.1 Заява на участь у конкурсі.

6.2 Копія Статуту підприємства.

6.3 Копія довідки ЄДРПОУ.

6.4 Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

6.5 Копія балансового звіту суб’єкта господарювання (форма № 1, форма № 2) за останній звітний період.

6.6 Оригінал  довідки  відповідних  органів  державної  податкової  служби  про  відсутність (наявність)  заборгованості  за  податковими  зобов’язаннями  та  платежами  (станом  на момент подачі конкурсної документації).

6.7 Інформація  про  обсяги  надання  послуг  зі  збирання  та  перевезення  твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових  відходів за останній рік та досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

6.8 Копію  ліцензії  на  право  здійснення  збору  і  вивозу  побутових  відходів  (надається  у випадку введення обов’язкового ліцензування);

6.9   Довідка  в  довільній  формі,  яка  містить  відомості  про  підприємство  (учасника конкурсу):

а) реквізити (назва, адреса  –  юридична та фактична, номери контактних телефонів, факс, електронна пошта);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, номери контактних телефонів, факс, електронна пошта);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

 

7. Вимоги до конкурсних пропозицій:

7.1. Для  участі  у  конкурсі  його  учасники  подають  оригінали  та/або  засвідчені  в установленому  законодавством  порядку  копії  документів,  передбачених  Конкурсною документацією.

7.2.  У  разі  необхідності  організатор  конкурсу  має  право  запросити  від  будь-якого учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних  органів або відповідних експертних установ, організацій.

7.3.  У  разі  відмови  учасника  конкурсу  надати  таке  підтвердження  чи  одержання достовірної  інформації  щодо  його  невідповідності  кваліфікаційним  вимогам, встановленим в цій Конкурсній документації, або  факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих учасників, які залишились.

7.4. Учасник  конкурсу  може  змінити  або  анулювати  свою  пропозицію  шляхом повідомлення  про  це  організатора  конкурсу  у  письмовій  формі  до  настання  кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

7.5. Кожен учасник конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

7.6. Конкурсна  пропозиція  подається  особисто  або  надсилається  поштою   конкурсній комісії  у  запечатаному  конверті,  на  якому  зазначаються  повне  найменування  і місцезнаходження  організатора  та  учасника  конкурсу,  номери  контактних  телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

7.7. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника конкурсу та підпис  уповноваженої  особи  (осіб).  Усі  сторінки  пропозиції,  на  яких  зроблені  будь-які окремі  записи  або  правки,  позначаються  ініціалами  особи  або  осіб,  що  підписують пропозицію.

7.8. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник конкурсу.

7.9. Кожна  частина  конкурсної  пропозиції  повинна  бути  зброшурована,  мати  нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 

8. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

8.1. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту Конкурсної документації до організатора конкурсу.

8.2.  Організатор  конкурсу  протягом  3  (трьох)  робочих  днів  з  моменту  отримання звернення  про  роз’яснення  до  закінчення  строку  подання  конкурсних  пропозицій  надає письмове роз’яснення на запит учасника конкурсу.

8.3.  У разі надходження 2 (двох) і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту Конкурсної  документації  організатор конкурсу  проводить  збори його  учасників з  метою надання  відповідних  роз’яснень. Про  місце,  час  та  дату  проведення  зборів  організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3 (трьох) робочих днів.

8.4. При проведенні організатором конкурсу зборів учасників конкурсу з метою надання роз’яснень  щодо  змісту  Конкурсної  документації  ведеться  протокол,  який  надсилається протягом 3 (трьох) робочих днів усім учасникам конкурсу.

8.5.  Організатор  конкурсу  має  право  не  пізніше  ніж  за  7  (сім)  календарних днів  до закінчення  строку  подання  конкурсних  пропозицій  внести  зміни  до  конкурсної документації,  про  що  повідомляє  протягом  3  (трьох)  робочих  днів  усіх  учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

8.6. У  разі  несвоєчасного  внесення  змін  до  Конкурсної  документації  або  надання роз’яснень  щодо  її  змісту  організатор  конкурсу  повинен  продовжити  строк  подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (сім) календарних днів.

9. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

9.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій: особисто або надсилається поштою.

9.2. Місце прийому конкурсних пропозицій: 81115,  Львівська  обл., Львівський  р-н, с. Оброшине, вул..Шевченка,5

9.3. Кінцевий  строк  подання  конкурсних  пропозицій:  дата: до 16 квітня  2023  року;  час: 10.00 год.

9.4.  Конверти  з  конкурсними  пропозиціями,  що  надійшли  після  закінчення  строку  їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

9.5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.

9.6. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження.

9.7. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу  повинен  повідомити  всіх  учасників  конкурсу,  яким  надіслано  Конкурсну документацію.

9.8. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

 

10. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

10.1. Місце: 81115, Львівська обл., Львівський р-н, с.Оброшине, вул..Шевченка,5 (кабінет голови сільської ради)

10.2. Дата: 20 квітня 2023 року.

10.3. Час: 11.00 год.

10.4. До участі у процедурі розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями організатор конкурсу  допускає  учасників  конкурсу  (суб’єкти  господарювання  -  юридичні  особи), якого представляє керівник підприємства.

У  разі,  якщо  учасника  конкурсу  представляє  інша  уповноважена  ним  особа,  необхідно надати  оформлену  згідно  з  вимогами  чинного  законодавства  довіреність  на представництво інтересів та право підпису документів від імені учасника конкурсу, копію документа, який підтверджує повноваження керівника на підпис такої довіреності, а також мати при собі оригінал документа що засвідчує його особу.

Копії  документів,  які  засвідчують  особу  представника  учасника  конкурсу  повинні  бути надані у складі конкурсної пропозиції.

10.5. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

10.6. Під  час  розкриття  конвертів  з  конкурсними  пропозиціями  конкурсна комісія перевіряє  наявність  та  правильність  оформлення  документів,  подання  яких передбачено  Конкурсною  документацією,  а  також  оголошує  інформацію  про найменування  та  місцезнаходження  кожного  учасника  конкурсу,  критерії  оцінки конкурсних пропозицій.

10.7. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників  конкурсу  за  роз’ясненням  щодо їх  змісту,  провести  консультації  з  окремими учасниками.

10.8. Після розкриття конвертів, внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

10.9. За  результатами  розгляду  конкурсних  пропозицій  конкурсна  комісія  відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник  конкурсу  не  відповідає  кваліфікаційним  вимогам,  передбаченим  Конкурсною документацією;

-  конкурсна пропозиція не відповідає Конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник  конкурсу  перебуває  у  стані  ліквідації,  його  визнано  банкрутом  або  порушено провадження у справі про його банкрутство.

 

11. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

 - неподання конкурсних пропозицій;

 - відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

- У  разі  прийняття  конкурсною  комісією  рішення  про  визнання  конкурсу  таким,  що  не відбувся,  його  організатор  письмово  повідомляє  протягом  3  (трьох)  робочих  днів  з  дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 (десяти) календарних днів підготовку нового конкурсу.

11.1. Конкурсні  пропозиції,  які  не  було  відхилено,  оцінюються  конкурсною  комісією  за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

11.2.  Переможцем  конкурсу  визначається  його  учасник,  що  відповідає  кваліфікаційним вимогам,  може  забезпечити  надання  послуг  відповідної  кількості  та  якості,  конкурсну пропозицію якого визнано найкращою за результатами оцінки.

11.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим  голосуванням простою більшістю  голосів.  У  разі  рівного  розподілу  голосів  вирішальним  є  голос  голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується  усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

11.4. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

11.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 (трьох) календарних днів усім учасникам конкурсу.

 

Критерії відповідності

 конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

п/п

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Критерії оцінювання (максимальна кількість балів)

1

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та вивезення твердих побутових відходів, що утворюються  на території Оброшинської сільської ради

Перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та вивезення твердих побутових відходів.

Для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації  про обсяги надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби,  рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховується, перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

 

25

2

Підтримання належного санітарного стану  спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та вивезення побутових відходів

 

 

Наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

 

5

3

Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів на підставі та у порядку встановленому законодавством

Зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій територіях виконавця послуг

 

5

4

Вартість надання послуги з вивезення та захоронення побутових відходів

Окремо порівнюється вартість надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

40

5

Досвід роботи з надання послуги з вивезення та захоронення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

Перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

10

6

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

Перевага надається учасникові, який має достатню кількість працівників відповідної кваліфікації

5

7

Способи поводження з твердими побутовими відходами, яким надається перевага у порядку спадання

Перевага надається учасникові, що здійснює захоронення відходів на сміттєзвалищі

5

8

Юридична адреса та місце сплати місцевих податків та зборів

Перевага надається учасникам, які сплачують податки та збори до місцевого бюджету Львівської області

5

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь